تدریس ریاضی هفتم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل نهم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل نهم

  در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هشتم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هشتم

  در فصل بردار و مختصات، با پاره خط جهت دار یا همان بردار ها آشنا میشیم. کار با مختصات افقی…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هفتم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هفتم

  در فصل توان و جذر، یاد میگیریم که توان چی هست و چه فرقی با ضرب معمولی داره. بعد از…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل ششم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل ششم

  در فصل سطح و حجم، با حجم های هندسی آشنا میشیم و تفاوت محیط مساحت و حجم رو متوجه میشیم…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل پنجم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل پنجم

  در فصل شمارنده ها و اعداد اول، یاد میگیریم که اعداد اول و شمارنده ی اعداد اول چه چیزهایی هستن.…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل چهارم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل چهارم

  در فصل هندسه و استدلال، روابط بین پاره خط ها و زاویه ها رو یاد میگیریم و اشاره ای داریم…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل سوم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل سوم

  در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل دوم

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل دوم

  در فصل عددهای صحیح، با عدد های مثبت و منفی و واقعیت جمع و تفریق آشنا میشیم و نحوه ضرب…
  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل اول

  تدریس کامل ریاضی هفتم فصل اول

  در فصل راهبردهای حل مسئله، با هشت نوع راهبرد آشنا میشیم که اگر ازشون استفاده کنیم میتونید خیلی راحت و…

  تدریس ریاضی هشتم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل نهم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل نهم

   در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هشتم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هشتم

   در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هفتم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هفتم

   در فصل توان و جذر، از تقسیم توان ها و نحوه ساده کردنشون میگیم و بعد بطور مفصل با جذر…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل ششم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل ششم

   در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل پنجم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل پنجم

   در فصل بردار و مختصات، اول بردار ها رو معرفی می کنیم و بعد از جمع متناظر میگیم. سپس یاد…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل چهارم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل چهارم

   در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل سوم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل سوم

   در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل دوم

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل دوم

   در فصل عددهای اول، با استفاده از الگوریتم غربال اعداد اول رو پیدا می کنیم و تجزیه به اعداد اول…
   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل اول

   تدریس کامل ریاضی هشتم فصل اول

   در فصل عدد های صحیح و گویا، نحوه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد کسری یا همان گویا…

   تدریس ریاضی نهم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل هشتم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل هشتم

    در فصل حجم و مساحت، با فرمول های حجم و مساحت انواع شکل های سه بعدی مثل کره یا هرم…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل هفتم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل هفتم

    در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل ششم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل ششم

    در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل پنجم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل پنجم

    در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل چهارم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل چهارم

    در فصل توان و ریشه، اول در مورد توان های مثبت و منفی میگیم که در واقع توان منفی مثل…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل سوم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل سوم

    در فصل استدلال و اثبات در هندسه، با قوانین دنیای هندسه آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور در ریاضی اثبات…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل دوم

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل دوم

    در فصل عدد های حقیقی، با یک سری دیگر از اعداد یعنی اعداد حقیقی و اعداد گنگ یا اصم آشنا…
    تدریس کامل ریاضی نهم فصل اول

    تدریس کامل ریاضی نهم فصل اول

    در فصل مجموعه ها، معرفی می کنیم که دقیقا مجموعه و زیرمجموعه چه چیزی هستن و درباره ی اجتماع و…