تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل اول

در فصل مجموعه ها، معرفی می کنیم که دقیقا مجموعه و زیرمجموعه چه چیزی هستن و درباره ی اجتماع و اشتراک مجموعه ها و نحوه تفاضل آن ها و سپس از کاربرد مجموعه ها در احتمال صحبت می کنیم.

پیشنیاز: فقط بهتر هست که آشنایی کلی با توان و رادیکال و اعداد گویا و احتمال داشته باشین.

معرفی مجموعه ها و مجموعه تهی


درباره زیر مجموعه ها و تعدادشان


برابری مجموعه ها


کاربرد و نمایش مجموعه ها


اجتماع، اشتراک، تفاضل مجموعه ها


مجموعه ها و احتمال