تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل دوم

در فصل عدد های حقیقی، با یک سری دیگر از اعداد یعنی اعداد حقیقی و اعداد گنگ یا اصم آشنا میشیم و دنیای اعداد رو کامل تر یاد میگیریم و بعد از اون از قدر مطلق میگیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل عددهای صحیح و گویا را ببینید و بخوبی تمرین کرده باشین.

معرفی اعداد حقیقی و گنگ


نمایش مجموعه اعداد روی نمودار


معرفی قدر مطلق


قدر مطلق و اعداد رادیکالی