تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل ششم

در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا میشیم، و سپس سوالاتی که معمولا در این زمینه پرسیده میشه کار میکنیم. درباره ی شیب و عرض از مبدا به شکلی کار می کنیم که با دیدن معادله ی آن براحتی شکل آن را حدس بزنید و در آخر با دستگاه معادلات خطی کار می کنیم که همانند ترکیب دو معادله با هم هست.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل جبر و معادله و فصل بردار و مختصات را بخوبی کار کرده باشین.

معرفی نمودار و معادله های خطی


مختصات نقطه و معادله خط


شیب و عرض از مبدا


پیدا کردن شیب


خط های موازی محور و پیدا کردن معادله خط


معرفی دستگاه معادله های خطی


حل دستگاه معادله با روش حذفی


حل دستگاه معادله با روش جایگزینی و نکات این فصل