تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل پنجم

در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج و اتحاد جمله مشترک و همینطور تجزیه کردن عبارت های جبری رو کار میکنیم و در آخر با مفهوم نامعادله ها آشنا میشیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل جبر و معادله و ریاضی نهم فصل مجموعه ها و فصل توان و ریشه را بخوبی کار کرده باشین.

ساده کردن عبارت های جبری به ترتیب درجه


معرفی اتحاد ها


تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای


تجزیه اتحاد مزدوج


تجزیه اتحاد جمله مشترک


معرفی نامعادله ها و مجموعه جواب