تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل چهارم

در فصل توان و ریشه، اول در مورد توان های مثبت و منفی میگیم که در واقع توان منفی مثل معکوس کردن کسر ها میمونه، بعد اشاره ای به نماد علمی داریم که وظیفه اش ساده کردن عددهای بسیار بزرگ هست، در آخر تمرکزمون روی رادیکال ها هست، از ریشه سوم میگیم و ساده سازی هایی که برای رادیکال های فرجه دوم و سوم استفاده میشه.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل توان و جذر را بخوبی بلد باشین.

توان های مثبت و منفی


ضرب توان های مثبت و منفی


اثر توان در پرانتز ها و تقسیم کسری


نماد علمی


ریشه سوم


ساده کردن رادیکال ها


ساده کردن به روش تجزیه رادیکال ها


گویا کردن کسر ها