تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل اول

در فصل عدد های صحیح و گویا، نحوه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد کسری یا همان گویا رو یاد میگیریم و با دنیای اعداد آشنا میشیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم فصل عدد های صحیح را ببینید و تمرین کنید.

یاد آوری و محاسبه عددهای صحیح


ترتیب حل و تاثیر پرانتز ها


معرفی اعداد گویا و حل روی نمودار


جمع و تفریق عددهای گویا


ضرب و تقسیم عددهای گویا و سوالات ترکیبی