تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل دوم

در فصل عددهای اول، با استفاده از الگوریتم غربال اعداد اول رو پیدا می کنیم و تجزیه به اعداد اول توان دار رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم فصل شمارنده ها و اعداد اول را ببینید و تمرین کنید.

یادآوری عددهای اول و تجزیه کردن


یادآوری مضرب و شمارنده ها و ب.م.م


تعیین عددهای اول به روش غربال


بررسی اول یا مرکب بودن اعداد بزرگ