تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل سوم

در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی الاضلاع و ارتباطش با مربع میگیم و از توازی و تعامد مسائلی حل میکنیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم فصل جبر و معادله و فصل هندسه و استدلالرا نیز ببینید.

مرکز تقارن و شکل های منتظم


توازی و تعامد


چهار ضلعی ها و متوازی الاضلاع ها


زاویه های داخلی و کاشی کاری


زاویه های خارجی