تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل ششم

در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم و یاد میگیریم چطور از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که قطعا دو شکل هم نهشت هستند.

پیشنیاز: برای این درس بایستی حتما ریاضی هشتم فصل جبر و معادله رو ببینید و خوب تمرین کرده باشین.

قانون فیثاغورس


شکل های هم نهشت


مثلث های هم نهشت ( ض ض ض – ض ز ض – ز ض ز )


هم نهشت مثلث های قائم الزاویه ( و ض – و ز )