تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل نهم

در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره زاویه مرکزی و زاویه محاطی دایره میگیم و تعدادی از قوانین رو باهم اثبات می کنیم و کار با فرمول طول و زاویه کمان رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: برای یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل جبر و معادله و فصل مثلث رو بخوبی کار کرده باشین.

خط و دایره


زاویه های مرکزی و طول کمان


زاویه های محاطی در دایره ها