تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هشتم

در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و درصد شانس میگیم و در آخر بررسی حالت های ممکن رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم فصل آمار و احتمال رو کار کرده باشین.

دسته بندی داده ها و تعیین حدود دسته ها


میانگین داده ها و مرکز دسته


احتمال یا اندازه گیری شانس


بررسی حالت های ممکن در احتمالات