تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل پنجم

در فصل بردار و مختصات، اول بردار ها رو معرفی می کنیم و بعد از جمع متناظر میگیم. سپس یاد میگیریم چطور بردار ها رو در هم ضرب کنیم و با بردار های واحد مختصات و کاربردشون آشنا میشیم.

پیش نیاز: قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری ریاضی هفتم فصل بردار و مختصات رو دیده باشین و حتما ریاضی هشتم فصل جبر و معادله را تمرین کنید.

معرفی و برآیند بردار ها


مختصات بردارها و معادله


ضرب عدد در بردار


ضرب عدد در بردار ها و معادلات


نحوه تبدیل مختصات به واحد i و j


معادلات در بردارهای واحد مختصات i و j