تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل چهارم

در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل کنیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل عددهای صحیح و گویا را بخوبی تمرین کرده باشین.

ساده کردن و جمع و تفریق عبارت های جبری


نحوه ضرب اعداد و مجهول ها (متغیر ها) در عبارت های جبری


ساده کردن و ضرب در پرانتز ها


ساده کردن و تجزیه ی عبارت های جبری


جاگذاری عدد در عبارت جبری


معادلات