تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل اول

در فصل راهبردهای حل مسئله، با هشت نوع راهبرد آشنا میشیم که اگر ازشون استفاده کنیم میتونید خیلی راحت و سریع تر مسائل ریاضی رو حل کنیم. این راهبرد ها رو قبلا کم و بیش خوندین و این فصل یکجور جمع بندی کلی از نحوه ی حل مسئله در ریاضی هست.

پیشنیاز: ندارد.

راهبرد رسم شکل


راهبرد الگوسازی


راهبرد حذف حالت های نامطلوب


راهبرد الگویابی و جمله n ام


راهبرد حدس و آزمایش


راهبرد زیر مسئله


راهبرد حل مسئله ساده تر


راهبرد روش های نمادین