تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل دوم

در فصل عددهای صحیح، با عدد های مثبت و منفی و واقعیت جمع و تفریق آشنا میشیم و نحوه ضرب و تقسیم علامت ها رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: سرعت عمل در جمع و تفریق و حفظ بودن همه ی ضرب و تقسیم های آسان.

معرفی عددهای مثبت و منفی روی محور


جمع و تفریق عددهای صحیح


گسترده کردن و نکات جمع و تفریق


پرانتز ها و ضرب و تقسیم عددهای صحیح


نحوه حل سوالات ترکیبی و پرانتز دار