تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل سوم

در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: در این فصل اعداد مثبت و منفی استفاده می شوند پس قبل از یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم فصل اعداد صحیح را نیز ببینید.

الگوهای عددی و معرفی متغیر ها


عبارت های جبری


جاگذاری عدد در عبارت جبری


معادله