تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل ششم

در فصل سطح و حجم، با حجم های هندسی آشنا میشیم و تفاوت محیط مساحت و حجم رو متوجه میشیم و نحوه محاسبه حجم ها رو یاد میگیریم و بعد مساحت های جانبی و کل در شکل های سه بعدی رو محاسبه میکنیم.


پیشنیاز: آشنایی با فرمول های محیط و مساحت شکل های مربع، دایره و مثلث.

تفاوت حجم با محیط و مساحت


معرفی حجم های هندسی


فرمول حجم و نحوه محاسبه


حجم شکل های پیچیده


مساحت جانبی و مساحت کل