تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل نهم

در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم و سپس از نمودار تقریبی و نمودار دایره ای و درصد گیری میگیم. بعد از آن احتمال و اندازه گیری شانس رو میخونیم.

پیشنیاز: توانایی درصد گیری سریع.

جمع آوری و نمایش داده های آماری


نمودار دایره ای و درصد گیری


احتمال و تجربه و اندازه گیری شانس