تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هشتم

در فصل بردار و مختصات، با پاره خط جهت دار یا همان بردار ها آشنا میشیم. کار با مختصات افقی و عمودی رو یاد میگیریم و از بردار انتقال و جمع متناظر صحبت می کنیم.

پیشنیاز: برای یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم فصل اعداد صحیح و فصل جبر و معادله رو خوب تمرین کرده باشین.

معرفی بردار و نحوه نوشتن مختصات


حرکت بردار ها روی محور مختصات


کار با محور مختصات و راستای x و y


مختصات بردار ها


جمع متناظر


انتقال