تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هفتم

در فصل توان و جذر، یاد میگیریم که توان چی هست و چه فرقی با ضرب معمولی داره. بعد از اون نحوه محاسبه و ساده کردن توان رو یاد میگیریم و در آخر از جذر یا همون رادیکال میگیم.

پیشنیاز: توانایی ضرب و تقسیم سریع.

معرفی توان و تفاوت آن با ضرب معمولی


محاسبه توان در اعداد مثبت و منفی


قوانین محاسبه توان و ترتیب حل


ساده کردن توان ها


رادیکال و جذر تقریبی