تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل پنجم

در فصل شمارنده ها و اعداد اول، یاد میگیریم که اعداد اول و شمارنده ی اعداد اول چه چیزهایی هستن. و بعد از اون نحوه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب.م.م و کوچکترین مضرب مشترک یا ک.م.م رو یاد میگیریم.

پیشنیاز: توانایی ضرب و تقسیم سریع.

معرفی شمارنده ها یا مقسوم علیه


اعداد اول و تجزیه کردن


ب.م.م بزرگترین شمارنده مشترک


ک.م.م کوچکترین مضرب مشترک