تدریس کاملریاضی هفتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل چهارم

در فصل هندسه و استدلال، روابط بین پاره خط ها و زاویه ها رو یاد میگیریم و اشاره ای داریم به خط و نیم خط و پاره خط. و بعدش در مورد انتقال و تقارن و دوران صحبت می کنیم.

پیشنیاز: آشنایی با پاره خط و نیم خط و خط و محاسبه سریع زاویه ها

روابط بین پاره خط ها


روابط بین زاویه ها


انتقال تقارن دوران و هم نهشتی