تدریس کاملریاضی دهمریاضیاتمتوسطه دوم

تدریس کامل متوسطه دوم دنباله ها

درس دنباله ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.

پیش نیاز: ریاضی 7 فصل 1 (راهبرد راهبرد الگویابی و جمله n ام).

معرفی الگوهای خطی و غیر خطی، پیدا کردن جمله عمومی