تدریس کاملریاضی دهمریاضیاتمتوسطه دوم

تدریس کامل متوسطه دوم دنباله ها

درس دنباله ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.

پیش نیاز: ریاضی 7 فصل 1 (راهبرد راهبرد الگویابی و جمله n ام).

معرفی الگوهای خطی و غیر خطی، پیدا کردن جمله عمومی


الگوهای خطی درجه 1 و غیر خطی درجه 2


جمله عمومی دنباله های درجه 2


دنباله های حسابی


دنباله های هندسی


درباره سری و نکات مهم دنباله های حسابی و هندسی