تدریس کاملریاضی دهمریاضیاتمتوسطه دوم

تدریس کامل متوسطه دوم مثلثات

درس مثلثات مناسب تمام رشته های متوسطه دوم بجز رشته انسانی


معرفی نسبت های مثلثاتی به کمک قضیه تالس و تشابه


نسبت های مثلثاتی در زاویه های 30 و 60 و 45 درجه


حل مسئله به کمک مثلثات


دایره مثلثاتی


رابطه شیب خط با تانژانت


روابط بین نسبت های مثلثاتی


نحوه اثبات و حل مسئله در مثلثات