تدریس کاملریاضی دهمریاضیاتمتوسطه دوم

تدریس کامل متوسطه دوم مجموعه ها

درس مجموعه ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.

پیش نیاز: ریاضی 9 فصل 1 مجموعه ها و فصل 2 عددهای حقیقی.

اجتماع، اشتراک، تفاضل و نمودار وِن


برابری مجموعه ها، تعداد اعضا، مجموعه تهی


زیر مجموعه، نکات تهی، مجموعه اعداد


بازه های باز، نیمه باز و بسته


اجتماع اشتراک تفاضل بازه ها، مجموعه متناهی و نامتناهی


متمم یک مجموعه، قوانین دمورگان


تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه