ریاضی هفتم

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل نهم

در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم و سپس از نمودار تقریبی و نمودار دایره ای و درصد…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هشتم

در فصل بردار و مختصات، با پاره خط جهت دار یا همان بردار ها آشنا میشیم. کار با مختصات افقی و عمودی رو یاد میگیریم و از بردار انتقال و جمع…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل هفتم

در فصل توان و جذر، یاد میگیریم که توان چی هست و چه فرقی با ضرب معمولی داره. بعد از اون نحوه محاسبه و ساده کردن توان رو یاد میگیریم و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل ششم

در فصل سطح و حجم، با حجم های هندسی آشنا میشیم و تفاوت محیط مساحت و حجم رو متوجه میشیم و نحوه محاسبه حجم ها رو یاد میگیریم و بعد مساحت…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل پنجم

در فصل شمارنده ها و اعداد اول، یاد میگیریم که اعداد اول و شمارنده ی اعداد اول چه چیزهایی هستن. و بعد از اون نحوه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل چهارم

در فصل هندسه و استدلال، روابط بین پاره خط ها و زاویه ها رو یاد میگیریم و اشاره ای داریم به خط و نیم خط و پاره خط. و بعدش در…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل سوم

در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو یاد میگیریم. پیشنیاز: در این فصل اعداد مثبت و منفی استفاده…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل دوم

در فصل عددهای صحیح، با عدد های مثبت و منفی و واقعیت جمع و تفریق آشنا میشیم و نحوه ضرب و تقسیم علامت ها رو یاد میگیریم.پیشنیاز: سرعت عمل در جمع…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هفتم فصل اول

در فصل راهبردهای حل مسئله، با هشت نوع راهبرد آشنا میشیم که اگر ازشون استفاده کنیم میتونید خیلی راحت و سریع تر مسائل ریاضی رو حل کنیم. این راهبرد ها رو…

بیشتر بخوانید »