متوسطه دوم

تدریس کامل متوسطه دوم مثلثات

درس مثلثات مناسب تمام رشته های متوسطه دوم بجز رشته انسانی معرفی نسبت های مثلثاتی به کمک قضیه تالس و تشابه نسبت های مثلثاتی در زاویه های 30 و 60 و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل متوسطه دوم دنباله ها

درس دنباله ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.پیش نیاز: ریاضی 7 فصل 1 (راهبرد راهبرد الگویابی و جمله n ام). معرفی الگوهای خطی و غیر خطی، پیدا کردن جمله عمومی…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل متوسطه دوم مجموعه ها

درس مجموعه ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.پیش نیاز: ریاضی 9 فصل 1 مجموعه ها و فصل 2 عددهای حقیقی. اجتماع، اشتراک، تفاضل و نمودار وِن برابری مجموعه ها، تعداد…

بیشتر بخوانید »